Zneužívanie trestného zákona a príbeh o jeho zneužití

Zneužívanie trestného zákona a príbeh o jeho zneužití

V relácii „Bez cenzúry“  si môžete vypočuť príbeh Róberta Dúbravského, ktorému neboli zaplatené služby v obchodnom vzťahu a pri vymáhaní svojej pohľadávky bol obvinený za „Nebezpečné prenasledovanie“.

Na Slovensku je všetko možné. Zneužívanie trestného zákon by sa nemalo používať na ochranu neplatičov – dlžníkov, avšak na Slovensku sa aj s takýmto prípadom dá stretnúť . Dlžníčka Ingrid Vargová podala trestné oznámenie na svojho partnera zato, že chcel zaplatiť za služby,  ktoré pre ňu vykonal.

V Slovenská republika orgány štátnej správy majú problém správne aplikovať zásadu “Ultima ratio”, ktorá spo­čí­va v po­vin­nos­ti zá­ko­no­dar­cu dať pred­nosť pri­ja­tiu net­res­tných opat­re­ní práv­nej aj nep­ráv­nej po­va­hy pred kri­mi­na­li­zá­ciou a tak­tiež v po­vin­nos­ti sú­dov a or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní dať pred­nosť up­lat­ňo­va­niu zod­po­ved­nos­ti pod­ľa net­res­tnej práv­nej nor­my pred pos­ti­hom pá­cha­te­ľa po­mo­cou no­riem tres­tné­ho prá­va. Prin­cíp ul­ti­ma ra­tio pl­ní tiež fun­kciu sub­si­diár­nu, kto­rá spo­čí­va v tom, že tres­tnop­ráv­ne nor­my ma­jú byť pou­ží­va­né len po­kiaľ pou­ži­tie iných pros­tried­kov práv­ne­ho po­riad­ku nep­ri­chá­dza do úva­hy ale­bo ich vy­uži­tie je zjav­ne neú­čel­né. Ale­bo po­ve­da­né inak, zá­ko­no­dar­ca by mal kri­mi­na­li­zo­vať len tie naj­zá­važ­nej­šie prí­pa­dy a umož­niť čo naj­šir­šie up­lat­ne­nie mi­mot­res­tných reak­cií na po­ru­še­nie prá­va, pri­čom po­vin­nos­ťou or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a sú­dov je rea­go­vať up­lat­ňo­va­ním tres­tnej rep­re­sie len na prí­pa­dy spo­lo­čen­sky škod­li­vé, pri kto­rých mi­mot­res­tné pros­tried­ky nes­ta­čia k ochra­ne oh­ro­ze­ných, či po­ru­še­ných práv.

O právach občanov a teda aj o nezákonnom obvinení Róberta sa vyjadril aj po právnej stránke Mgr. Roman Ruhig (od 43 minúty relácie).

Reláciu Bez cenzúry si môžete vypočuť TU!