Veľký piatok, druhý deň Veľkonočného trojdnia

Veľký piatok, druhý deň Veľkonočného trojdnia

Veľký piatok, druhý deň Veľkonočného trojdnia, je pre kresťanov spomienkou na deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V katolíckych kostoloch sa v tento deň ako jediný deň v roku neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Veriaci dodržiavajú prísny pôst, zdržiavajú sa mäsitých pokrmov. Je to deň pokánia a modlitieb.

Na mnohých miestach v obciach a mestách Slovenska sa konajú krížové cesty. Krížové cesty ako pripomienka utrpenia a smrti Ježiša Krista sa konajú aj v mnohých kostoloch.

Kresťanské tradície tvoria významnú, originálnu súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva slovenského národa.

V dnešných časoch viac ako inokedy by sme mali spoločne kriesiť a obnovovať zdroje vlastnej kultúry, jej previazanosť s našimi dejinami a vierou, lebo to je ten najpevnejší bod, na ktorý sa upína národ a formuje sa cesta dejinami a  našimi hodnotami. Slovensko je tradične kresťanským územím v strede Európy  a podľa prieskumov je až 2/3 obyvateľov  veriacich.  Kresťania svoju vieru praktizujú v každodennom živote, navštevujú bohoslužby a angažujú sa v kresťanských aktivitách.

Veľká noc je symbolom prebúdzajúceho sa života