Úvod

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO je zjednocujúcou iniciatívou slovenského národa, v ktorého duši je hlboko zakorenená úcta k právam každého človeka a pre ktorého je samozrejmosťou, že všetci sú si rovní, nosí v srdci lásku k človeku a nerobí medzi ľuďmi rozdiel.

Uvedomujúc si, že šírenie hodnôt našej ľudovej kultúry a tradícii charakterizujú našu Slovenskú identitu nie len u nás doma, ale aj v zahraničí. V súčasnosti, keď sa preferuje multikultúrnosť a globalizácia, vystupuje do popredia čoraz väčšia potreba zachovať dedičstvo našich predkov s jeho jedinečnými znakmi ľudových zvykov, tradícii, piesní, tancov, hudby, slovesné diela a remeslá. Tradičná ľudová kultúra je súhrnom výtvorov založených na tradíciách slovenského kultúrneho spoločenstva, ktoré odzrkadľujú našu kultúrnu a spoločenskú identitu. Tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo, avšak súčasným smerovaním poľahky strácame vlastné práva v hmlistých globalizačných snahách, ktoré cielene potláčajú národnú identitu európskych štátov teda aj Slovenska. Občiansky princíp musí garantovať slovenským občanom právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, kvalitu životného prostredia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Právo každého občana je očakávať, že spoločnosť, štát zabezpečí národnú a sociálnu spravodlivosť, vymožiteľnosť práva, rovnosť, bezpečnosť, lepšiu a kvalitnú životnú úroveň všetkých občanov Slovenska, odstráni neprimerané sociálne rozdiely a bude vykonávať všetku činnosť na zachovanie mieru, bezpečnosť slovenského občana a slovenskej rodiny, priblíži sa k skutočnej demokracii – vlády ľudu a budovania skutočného právneho štátu s vymožiteľnosťou práva a spravodlivosti každého občana.