Prvý trestnoprávny precedens trestania slobody prejavu uzrel svetlo aj na Slovensku. Sloboda prejavu je extrémizmus!

Prvý trestnoprávny precedens trestania slobody prejavu uzrel svetlo aj na Slovensku. Sloboda prejavu je extrémizmus!

Dňa 01. feb.2017 sa konal na Krajskom súde v Banskej Bystrici odvolací súd vo veci Rudolfa Steigaufa, z dôvodu, že uverejnil svoj osobný názor na Facebooku. Senát v zložení  A. Palaj, S. Snedecký, J. Ryant svojím rozhodnutím potvrdili precedens novodobých perzekúcii v oblasti šírenia slobodných názorov jednotlivca.  

Novodobá perzekúcia slobody prejavu sa začala trestať v súčasnom (ne)právnom systéme trestným zákonom ako extrémistické trestné činy   založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, trestného činu výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, trestného činu rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, trestného činu prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 a trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 a  kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb § 424 a).

Prvý trestnoprávny precedens trestania slobody prejavu uzrel svetlo aj na Slovensku.

Sloboda prejavu  je extrémizmus!

Steigauf bol odsúdený konečným a právoplatným verdiktom súdu v Banskej Bystrici na dva roky s päťročným odkladom výkonu trestu, za kritizovanie nesystémových riešení slovenských politikov, kde odsúdený navrhoval na svojom osobnom profile zmenu zákonov v oblasti hospodársko-sociálnej problematiky a volebného práva. Na svojom osobnom profile povedal svoj osobný názor na konkrétne spoločenské problémy, ktoré pomenoval podľa vlastného názoru priamo a bezprostredne tak, ako to on sám cíti. Jeho bezprostrednou myšlienkou bolo navrhnúť zmenu zákonov na dlhodobo neriešenie problémov na Slovensku. Názor človeka v demokratickej spoločnosti sa doposiaľ bral ako sloboda prejavu, čo garantuje aj ústavné právo na slobodu prejavu v čl. 26 Ústavy SR.

Trestné súdy na slobodu prejavu  majú iný názor, a to Okresný súd v Revúcej vo svojom rozsudku uviedol, že „Slobodu prejavu“ je možné obmedziť trestným zákonom a tak podľa trestného zákona ho odsúdil na nepodmienečný trest odňatia slobody na 40 mesiacov. Odvolací súd v Banskej Bystrici  rozsudok prvostupňového súdu z  Revúcej síce zrušil, kde taktiež v ústnom odôvodnení potvrdil, že na dôkaz odborného vyjadrenia zo SNSĽP sa nemôže prihliadnuť a nemôže byť dôkazom v tomto konaní, lebo nemá nato ani zákonnú kompetenciu ani odborníkov pre trestné konanie a už vôbec nie na extrémistické trestné činy uvedené v trestnom zákone. Napriek tomu obvineného nezbavil viny, ale uložil mu trest odňatia slobody na dva roky s odkladom na päť rokov.

Podľa § 49 TZ  ods. 1) Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak

  1. a) vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo
  2. b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.

(pre aplikáciu uvedeného ustanovenia je nutné kumulatívne naplniť: podmienku, podľa ktorej trest odňatia slobody nemôže prevyšovať dva roky a jednu z podmienok uvedených v pís. a/ alebo b/)“

  Päťročná podmienka je jasným signálom umlčania občana za vlastný názor na nesystémové kroky našich vlád, politikov od  vzniku Slovenskej republiky.  Keď odsúdený R Steigauf nebude mlčať, päťročný podmienečný  odklad trestu sa premení na dvojročný trest odňatia slobody  na tvrdo do basy!

Iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO sa určite nevzdá slobôd, ktoré patria všetkým = “SLOBODA PREJAVU”. V tomto prípade sa budeme naďalej angažovať a budeme pracovať všetkými právnymi prostriedkami, aby sme zvrátili už dnes právoplatný rozsudok, ktorý odsúdil slobodu prejavu a povýšil túto slobodu  na  extrémizmus! 

Súvisiace články:

HLAVNÉ SPRÁVY – Právnik Ruhig: Už zajtra sa bude rozhodovať o tom, či sa sloboda prejavu a názoru môže pretransformovať do trestného činu extrémizmu TU

Rovní a rovnejší!? Sloboda prejavu je Extrémizmus!? TU

Talent odsúdiť slobodu!? Slovenská justícia a mimovládka začala trestať „Slobodu prejavu“ nepodmienečnými trestami odňatia slobody?! TU

Nové náhubky a obojky TU

Hrozí na Slovensku nebezpečný precedens !? TU!

Talent odsúdiť slobodu!? Koniec slobody prejavu a vyjadrovať svoje názory na Slovensku!?TU

Za slobodu slova perzekúcia. Za 40 zdieľaní statusu na Facebooku odsúdenie na 40 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne. TU

HLAVNE SPRÁVY – Sloboda slova alebo extrémizmus? TU

HLAVNE SPRÁVY – Rudolf Steigauf odsúdený na 40 mesiacov nepodmienečne za vyjadrenia na facebooku TU

HLAVNE SPRÁVY – Sloboda slova alebo extrémizmus? Reakcie poslancov na rozsudok 40 mesiacov nepodmienečne za statusy na Facebooku. TU

Hlavné správy – Boj proti „pravicovému“ extrémizmu v EÚ a jeden slovenský rozsudok TU

Hlavné správy sa opýtali na názor právnika Romana Ruhiga k rozsudku 40 mesiacov nepodmienečne pre Rudolfa Steigaufa viackrát nazvaného Rudolfom Schusterom TU

 

Foto zo súdu: