Prvá ČSR – nesplnené sľuby a Slovensko ako kolónia (1)

Prvá ČSR – nesplnené sľuby a Slovensko ako kolónia (1)

Nikto nepochybuje o tom, že ČSR znamenala pre nás, Slovákov oslobodenie spod maďarského útlaku. Preto ho privítal aj otec národa Andrej Hlinka. No už krátko po jej vzniku sa ukázalo, že nadvládu Maďarov vystriedala nadvláda Čechov. Spoločný štát Čechov a Slovákov, ako ho predstavujú s radosťou aj súčasné médiá, mal byť pôvodne založený na princípe rovný s rovným a na zabezpečení autonómie Slovenska, ktoré sa stáročia vyvíjalo v odlišných podmienkach, ako Česko.

Pittsburgská dohoda mala zabezpečiť to, prečo sme do nového štátu vstupovali. Hoci ju podpísal aj neskorší prezident Masaryk, počas celého trvania ČSR ju Praha nerešpektovala. To, čo bolo na papieri pre druhú stranu neplatilo… A nielen v prípade Slovenska. Autonómiu mala prisľúbená aj Podkarpatská Rus a to dokonca aj v ústave ČSR z roku 1920. Do ČSR ju dovolili veľmoci začleniť len pod podmienkou autonómie. K jej realizácii však došlo až po krízových udalostiach Mníchovskej dohody v roku 1938.
Hoci Slovensko nikdy nepatrilo k historickým krajinám Česka, obsadené bolo až na sklonku vojny so súhlasom veľmocí a prakticky bez odporu maďarskej moci a ČSR vznikla dobrovoľným rozhodnutím vedúcich osobností slovenského národa, Česi sa správali k Slovensku, ako ku krajine obsadenej, dobytej, ktorú je nutné kolonizovať. To priznal aj tzv. Ottův náučný slovník: „Slovensko bude naší koloniální zemí.“ Systematickým odbúravaním priemyslu (podobne postupoval po roku 1989 aj prezident Havel) sa zo Slovenska vytvárala čisto agrárna krajina, akási „plantáž“, ktorá mala živiť celú republiku. Aj preto sa hospodárska kríza dotkla zvlášť citlivo Slovenska. Takmer ¾ všetkých vysťahovalcov tvorili Slováci. Tisícky Čechov prichádzali k nám, a to aj vtedy, keď sme mali dostatok vlastných kvalifikovaných učiteľov a úradníkov. Jednoducho v určitých zamestnaniach sa uprednostňovali pred našimi ľuďmi. Typickým príkladom diskriminácie Slovákov bol príklad známeho vynálezcu a kňaza Jozefa Murgaša. Ten bol v oblasti rádiotelegrafie vedcom svetového mena. V USA vlastnil vyše desiatky patentov. Napriek tomu mu Praha jeho žiadosť o miesto učiteľa na strednej priemyselnej škole elektronickej v Banskej Bystrici zamietla s tým, že “Nelze vyhověti, protože nemáte potřební kvalifikaci.” Spomedzi Čechov sa k národnému hnutiu na Slovensku stavali priaznivo iba menšie pravicové nacionalistické strany a jednotlivci, ako napr. Karel Kramář. Ukázalo sa však, že najväčšími čechoslovakistami neboli úprimní českí národovci, ale sociálni demokrati, agrárnici.