Ochrana osobných údajov

Každá osoba, ktorá sa chce stať členom alebo sympatizantom hnutia SPOLOČNE ZA SLOVENSKO sa považuje za dotknutú osobu, ktorá dáva súhlasný prejav so spracovaním osobných údajov v súlade s GDPR a platnou legislatívou EÚ a SR

Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že dáva prevádzkovateľovi – Energetic Systems, s.r.o. Šamorínska 10, Bratislava 821 06; IČO: 46 780 751 OR. vložka 83318/B, ktorý spravuje web stránku s doménou www.spolocnezaslovensko.sk svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval dotknutej osoby osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel.

Údaje vypísané dotknutou osobou sú minimálnymi údajmi, ktoré sú potrebné na splnenie účelu registrácie členov a sympatizantov hnutia SPOLOČNE ZA SLOVENSKO, na základe ktorého dotknutá osoba kontaktovala prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba potvrdzuje poskytnutím vyššie uvedených minimálnych údajov a potvrdením odosielanej správy (podpis), že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR – Zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotknutá osoba prehlasuje, že rozumie obsahu jej práv s poskytnutím osobných údajov a tieto poskytla dobrovoľne, vedome na základe slobodného prejavu a vážnej vôle, žiadny z údajov neposkytla v tiesni a všetky poskytnuté údaje sú pravdivé a na znak súhlasu potvrdzuje , že poskytnutie všetkých údajov (osobné údaje); prevádzkovateľ môže použiť za účelom spracovania osobných údajov na vyššie uvedený účel.

Doba evidovaných osobných údajov dotknutej osoby, je určená na dobu neurčitú a to až do priatia oznámenia dotknutej osoby prevádzkovateľovi o jej úprave, zmene alebo zrušení.

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov dotknutej osoby je prevádzkovateľ Mgr. Roman Ruhig