Obmedzenie množenia psov

Obmedzenie množenia psov

Takzvaný antimnožiteľský zákon bol 14. mája 2017 schválený parlamentom. Jeho cieľom je obmedziť množenie psov v neregistrovaných chovoch, kde suky zväčša žijú v hrozných podmienkach a plodia jedince, ktoré majú často krát závažné zdravotné problémy. Práve takéto množenie psov je na Slovensku dlhodobo veľkým problémom a biznis so psami prekvitá.

Podľa nového zákona musí každý chovateľ, ktorý rozmnožuje psy za účelom predaja svoj chov zaregistrovať na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Tá bude mať následne právomoc tento chov kontrolovať. „Zavádza sa definícia registrovaného chovu psov, kde sa registrovaným chovom rozumie len chov psov, ktorý nie je registrovaný chovateľským zväzom, ktoré už v súčasnosti kontrolujú, či chovné stanice nimi registrované spĺňajú podmienky na držanie a chov zvierat stanovené slovenskými či medzinárodnými predpismi a či je psom poskytovaná veterinárna starostlivosť. Registrovaným chovom bude chov, z ktorého šteňatá sú určené na predaj,“ ozrejmujú predkladatelia zákona.

Problémom pri aktuálne neregistrovaných chovoch je aj to, že psy a najmä suky často žijú v podmienkach, kedy sa nedostanú ani na denné svetlo a sú bez kontroly veterinára. Aj tomuto má nový zákon zabrániť. „Často sú samice psov v nekontrolovaných chovoch držané pod fóliovníkmi, v tmavých pivniciach, bez venčenia, denného svetla, bez sociálneho kontaktu, bez veterinárneho ošetrenia, bez vhodnej stravy, s kožnými a inými chorobami. Ako jediný nie je tento spôsob množenia za účelom predaja kontrolovaný, čo vedie jednak ku genetickým zmenám na plemenách, skrytým chorobám, ktoré sa prejavia po čase od kúpy, k premnoženiu určitého plemena a hlavne k nevhodným podmienkach chovu, vedúcim k týraniu,“ argumentujú predkladatelia zákona dôležitosť registrovania chovov a uloženie povinnosti veterinárnych prehliadok pre sučky aspoň raz za rok.

Chovatelia, aktivisti a milovníci psov však zákon prijali veľmi rozpačito. Časť je nadšená, že sa v tejto problematike konečne niečo deje. No väčšina, najmä zo skupiny chovateľov je skeptická. Mnohí sú presvedčení, že zákon je na množiteľov prikrátky a v konečnom dôsledku bude akurát tak komplikovať život poctivým chovateľom. Tí sú nervózni z podoby, v akej bola novela schválená. Na schôdzi parlamentu totiž prešiel pozmeňujúci návrh, ktorý ukladá povinnosť založiť živnosť všetkým chovateľom. Pôvodný návrh zákona bol však formulovaný tak, že chovateľov, ktorí majú riadne registrované chovné stanice, sa netýkal.

Obmedzenia pohybu psov od obmedzených politikov

Zákony, ktoré upravujú chovanie domácich zvierat sú často kontroverzné. Tak je to aj so zákonom o obmedzení voľného pohybu psov. Niektorí chovatelia sa ešte nezmierili s novelou, ktorá potvrdila, že pes je vec a už sa chystá ďalšia novela, ktorá im prikáže vodiť psov mimo obmedzených priestorov na vôdzke. Nove pravidla, ako pristupovať k voľnému pohybu psov, sú v druhom čítaní na júnovú schôdzu v parlamente.

Súčasný zákon hovorí, že obec môže všeobecne záväzným nariadením (VZN) vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa (bez vôdzky) zakázaný a miesta, kde je zakázaný vstup so psom (na vôdzke). Podľa poslancov a predkladateľov novely zákona č. 282/2002 Z. z.,  z Most -Híd Petra Antala, Gábora Gála a Eleméra Jakaba sa to ma zmeniť k úplnému zvratu a nastaviť  pravidla opaku, kde obec v rámci intravilánu určí, že pes môže mať voľný výbeh. Psíčkari k tomu hovoria: Obce a mestá nie sú schopné ani len osadiť tabuľky zákazu voľného pohybu psov a pre ich lajdáckosť teraz budú musieť trpieť aj psé, ktorí nemôžu za bezohľadnosť ľudí, ktorí nás zastupujú v obecných zastupiteľstvách.  

Otázka pre  zniepolitikov: Načo občan platí dane  z nehnuteľnosti a daň za psa, z ktorých žijú naši zástupcovia v našich obciach a mestách, keď je potrebná takáto zmena zákona?  Na pokračovanie ich lajdáckosti, nezákonnosti a obmedzenie slobody pohybu a výbehu najvernejších priateľov človeka? Žiarsky primátor Peter Antal sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Most- HÍD, pričom nahradil poslanca Gabriela Csicsaia, ktorý sa stal štátnym tajomníkom. Z pozície poslanca NR SR chce Antal presadzovať riešenia viacerých problémov, s ktorými sa pri výkone samosprávy borí vo svojom meste.

Koaliční poslanci tvrdia, že obce a mestá v súčasnosti v mnohých prípadoch a celkom logicky vymedzujú plochy, kde je voľný pohyb psa povolený, nakoľko vychádzajú zo skutočnosti, že je nežiaduce, aby v priestore prístupnom verejnosti bol v zastavanom území povolený voľný pohyb psa. Zároveň však veľká väčšina obcí vo VZN zakazuje voľný pohyb psov v celom svojom zastavanom území. “Takéto VZN sú však v rozpore so súčasným zákonom, ktorý vyžaduje, aby obce vymedzili a zároveň aj označili miesta, kde je takýto zákaz,” vysvetľuje zástupca strany Most-HÍD.

Takéto zľahčovanie a prijímanie VZN s celoplošným zákazom voľného pohybu psíkov  v meste alebo obci je v rozpore so zákonom a preto oprávnene nahnevaní občania podávajú podnety na Generálnu prokuratúru  a táto ruší nezákonne prijate VZN o celoplošnom voľnom  pohybe psíkov. Tu je kameň úrazu, ktorým je zľahčovanie neznalosti zákona.

Pre neznalosť zákona, naši zástupcovia v obciach a mestách si chcú zľahčiť svoju neschopnosť plniť si zákonné povinnosti a nahradiť súčasný platný zákon jeho zmenou, kde môžu pokojne zostať nečinní, lebo prijať zákon na celoplošný zákaz voľného pohybu psov je jednoduchšie, ako obmedziť konkrétne miesta tabuľkami „Zákaz voľného pohybu psa“. Ako keby nestačilo dosť obmedzovaní slovenských občanov za slobodu názoru, teraz pokračujeme ďalšími obmedzeniami slobody aj pre tých, čo sa nevedia brániť – najvernejší priatelia človeka.  Psíci budú musieť byť stále uviazaní na vôdzkach a budú môcť byť pustené len na vyhradených miestach, ktoré nie sú ani poriadne vybudované…