Na Slovensku začína rok 2017 érou radikálneho policajného režimu.

Na Slovensku začína rok 2017 érou radikálneho policajného režimu.

Súčasná politická elita sa radikalizuje a využíva k tomu policajné zložky na potlačenie slobôd občanov na „SLOBODU PREJAVU“ – diskusie na sociálnych sieťach a zakazuje držať materiály, ktoré by mohli mať znaky bývalých režimov.

Radikalizmus môžeme chápať ako súhrn politických názorov, ktoré nesmerujú priamo k likvidácii pojmu „demokracie“, ale aplikácia týchto názorov vedie k rozsiahlym zmenám v spoločnosti. Slovenská politická elita začala čoraz častejšie používať pojem „Extrémizmus“, ktorý môžeme definovať ako „neštandardné správanie, ktoré sa významným spôsobom odlišuje od štandardného“. V súčasnosti extrémizmus sa skôr využíva na nálepkovanie a odsudzovanie ľudí, ktorí majú iný názor a poznatky na súčasné vedenie štátu, históriu 1. Slovenského štátu, alebo  diskrimináciu.

Namiesto rozsiahlej definície extrémizmu sa politická garnitúra vysporiadala tak, že zaviedla v trestnom zákone len výpočet jednotlivých trestných činov, ktoré sa považujú za extrémistické. Ani samotný Trestný zákon nedefinuje presne pojem a výklad extrémizmu a tak zákonodarca nechal svojvôľu novovytváraným represívnym zložkám, kto je extrémista a kto nie!

Najprv bol zriadená  NAKA (Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru, ktorá  vznikla 1. decembra 2012 a táto založila  ďalej odbor Extrémizmu a diváckeho násilia úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru“.

V roku 2016 Ministerstvo spravodlivosti SR zriadilo znalecký odbor pre oblasť extrémizmu. Znalecký odbor s oficiálnym názvom „Spoločenské a humanitné vedy“ vznikol v decembri 2016, informovala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).

1.februára 2017 vzniká modifikácia novej policajnej jednotky na boj proti terorizmu a extrémizmu, ktorú predstavil premiér Robert Fico s ministrom vnútra Robertom Kaliňakom s tým, že sa bude zameriavať vo veľkej miere na nenávistné reči na internete. 
Polícia ho pritom zriaďuje v čase, keď jej vlastné štatistiky ukazujú pokles evidovaných extrémistických trestných činov. Zo 112 prípadov trestných rasových a extrémistických trestných činov v roku 2012 to bolo v roku 2015 už len 30 a v roku 2016 ich bolo 58. Prevažne išlo v týchto prípadoch o fanúšikov niektorých športových klubov.

Od 01. februára 2017 sa zriadila nová policajná jednotka boja proti terorizmu a extrémizmu so 125 ľuďmi, ktorá  začína pracovať priamo pod NAKA. Vznik spomínanej jednotky je podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara reakcia na spoločenskú požiadavku. Vyzval generálnu prokuratúru, aby začali boj proti terorizmu a extrémizmu viesť spoločne.Pretože tu máme problém s aplikačnou praxou, treba nastaviť nové pravidlá, ako vykladať niektoré prejavy, ktoré už možno nazvať extrémistickými,” povedal Gašpar.

K odsudzovaniu občanov  za slobodu prejavu po novom (od roku 2017) má represiu viesť aj Úrad špeciálnej prokuratúry. Na čele Úradu špeciálnej prokuratúry je špeciálny prokurátor, prostredníctvom ktorého generálny prokurátor riadi činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry. Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, trestne stíha osoby podozrivé zo spáchania trestných činov a uplatňuje oprávnenia prokurátora v konaní pred súdom, a to vo veciach, ktoré patria do právomoci Špeciálneho súdu. Úrad špeciálnej prokuratúry a špeciálneho súdu bol zriadený zákonom č. 458/2003 Z. z. Po novom od roku 2017 bude všetky prípady trestných činov extrémizmu riešiť tiež špecializovaný trestný súd so sídlom v Pezinku, ktorý je orgánom so špeciálnymi možnosťami a právomocami na boj s organizovaným zločinom a korupciou.

Tu končí demokracia a právny štát!

Už v antickom Grécku sa objavili úvahy o črtách právneho štátu, kde Aristoteles­ bol presvedčený, že zákon je obranným valom slabých proti svojvôli mocných.

Bohyňa JUSTÍCIA = spravodlivosť ­ má symbol súdnictva – má zaviazané oči = nestranná! V jednej ruke drží váhy = zvažuje vinu a nevinu, ­ v druhej ruke drží meč, s ktorým určuje trest.

Základným princípom zastupiteľskej demokracie je a na Slovenku už len bola trojzložková moc „Zákonodarná, Výkonná a Súdna”, ku ktorej pribudol na Slovensku aj štátny orgán Generálna prokuratúra. Je nutné oddeliť predovšetkým zákonodarnú a výkonnú moc. Zákonodarnú moc vykonáva najvyšší zastupiteľský orgán, ktorý je tvorený v pravidelne sa opakujúcich demokratických voľbách (parlament – NR SR). Výkonná moc sa vykonáva v rôznej miere, ktorá je rozdelená medzi hlavu štátu (prezident) a vláda či kabinet. Súdnu moc v demokratických štátoch majú vykonávať nezávislé súdy. Nezávislosť má byť zabezpečená najmä tým, že sudcovia sú ustanovovaní natrvalo a výkonná či zákonodarná moc nemôže zasahovať do rozhodovania konkrétnych vecí.

Generálna prokuratúra ma byť tiež nezávislým orgánom, kde ho kreuje  Ústava Slovenskej republiky v článkoch 149 až 151 prokuratúru ako univerzálny orgán ochrany práva, ktorý koná vo verejnom záujme. Generálna prokuratúra je ústredný  štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry, ktorý je nadriadený ostatným prokuratúram. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Slovenská republika sa vybrala cestou totalitárskeho – radikálneho režimu, keď sa začal zriaďovať Špeciálny súd a Špeciálna prokuratúra , vtedy ešte za ministrovania Daniela Lipšica.  Dnes obe inštitúcie sú ovládané štátnou mocou – vládnucou garnitúrou (Smer-SD). Totalitarizmom sa myslí spoločensko-politické zriadenie, pre ktoré je príznačné všeobecné despotické zasahovanie autoritatívneho politického subjektu do všetkých spoločenských oblastí aj do života jednotlivcov. Najprv Smer- SD potrebovalo ovládnuť všetky represívne zložky a hurá do boja s občanmi (jednotlivcami) za ich názor, mať rád Slovensko = Extrémista!

Do kariet Smer- SD sa  hodilo získať vo voľbách 2012 väčšinu v parlamente a postupne si dosadiť do všetkých dôležitých rezortov svojich ľudí a tak si upevniť moc a beztrestnosť. Začali obsadzovaním Generálnej prokuratúry. 

Generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára v roku 2013 vymenoval Prezident SR Ivan Gašparovič na základe hlasovania NR SR. Na voľbe Generálneho prokuratúra sa zúčastnili len poslanci vládneho Smeru-SD a tak vládnuca trieda Smer – SD schválila v NR SR spolužiaka predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) Jaromíra Čižnára,  kde získal v tajnej voľbe 18. júna  2013 – 82 hlasov od 82 prítomných poslancov – opozícia sa voľby nezúčastnila.

Špeciálneho prokurátora volí do funkcie NR SR na návrh generálneho prokurátora (na základe výberového konania). To znamená, že opäť za výberom na funkciu Špeciálneho prokuratúra je prepojenie už vymenovaného Generálneho prokuratúra, ktorý je spolužiakom predsedu vlády Roberta Fica.  Takže opäť Smer -SD s najväčším počtom poslancov v NR SR nemalo problém mať vlastného človeka na tomto poste a tak NR SR zvolila JUDr. Dušana Kováčika, PhD. do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR od 1. septembra 2014

Predsedom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa stal Michal Truban. Do funkcie ho  na pôde pezinského súdu v Júni 2015 vymenoval minister spravodlivosti Tomáš Borec (Minister spravodlivosti z Smer – SD)

Podľa Mgr, Romana Ruhiga z iniciatívy SPOLOČNE ZA SLOVENSKO, ktorá vo svojom programe chce zmeniť volebný systém tak, aby v parlamente boli volení pomerne zástupcovia zo všetkých regiónov (okresov) čo znamená 80 poslancov dolnej snemovne a 40 poslancov hornej snemovne, ktorá ma pozostávať z odborných zástupcov navrhnutých jednotlivými odbornými komorami, vrátane zavedenia imperatívneho mandátu (možnosť odvolania parlamentárneho zástupcu v prípade neplnenia si povinnosti a dávaných sľubov občanovi pri voľbách.

Iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO trvá na tom, že  miesto Špeciálneho súdu  a Špeciálnej prokuratúry nemá miesto v demokratickej spoločnosti a to už vôbec nie, ak ide o inštitúcie, ktoré schvaľuje väčšina poslancov v NR SR, kde je predpoklad, že politické strany v NR SR majú aj svoje zastúpenie vo vláde. Tým je zrejme, že zákonodarná moc a výkonná moc je riadená tými istými štruktúrami politických strán a ovládajú aj takzvané nezávisle organizácie, ktoré sa dnes otáčajú proti vlastným občanom za ich názor.

V minulosti Dzurindovou vládou a Lipšicovým Ministerstvom spravodlivosti síce bolo prezentované, že účelom právnej úpravy je vytvoriť špecializované orgány na odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie korupcie, organizovaného zločinu a trestných činov ústavných činiteľov a preto sa  vytvoril  Úrad špeciálnej prokuratúry ako osobitná súčasť Generálnej prokuratúry SR a Špeciálny súd, ktorý bude uskutočňovať v týchto veciach súdne konanie.

Nedávno však začiatkom roku 2017 Minister vnútra Robert Kaliňak povedal: „Korupciu v najvyšších kruhoch nemožno stíhať, lebo neexistuje“  (Viac TU !).

Už doposiaľ praktické výsledky ukazovali, že napriek snahe špeciálnych prokurátorov a sudcov boli výsledky odsúdení za korupciu skôr úsmevné!  Nedotkli sa žiadnych politických špičiek. Tu si asi politické špičky uvedomujú ich ohrozenie a tak posunuli na Úrad špeciálnej prokuratúry a Špecializovaný súd agendu „Extrémizmu“, ktorá ich ohrozuje!  Zastrešujúca právna úprava extrémizmu bola prijatá v roku 2009 za ministra Štefana Harabina na základe odporúčaní z európskej legislatívy. Dovtedy sa slovo „extrémizmus“ vôbec v trestnom zákone nenachádzalo, aj keď väčšina trestných činov, ktoré boli nazvané trestnými činmi extrémizmu, áno. Právnou úpravou z roku 2009 boli združené pod spoločnú kolonku trestných činov extrémizmu a bolo doplnených zopár skutkových podstát, hlavne výroba, šírenie a prechovávanie extrémistického materiálu.

V roku 2017 Ministerka Žitňanská nominantka strany (Most–HÍD), ktorá je súčasťou opäť Ficovej vlády extrémizmus rozširuje od 01.01 2017 Novelou trestného  zákona, ktoré bude možné odhaľovať aj pomocou policajných agentov a odpočúvania.  Zároveň bude medzi trestné činy extrémizmu zaraďovať aj trestný čin popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov. Právna norma zavádza aj novú skutkovú podstatu trestného činu „Apartheidu“. (VIAC TU!).

Naj zarážajúcou skutočnosťou je, že súčasná vláda úplne zdehonestovala právny štát tým, že zrušili prezumpciu neviny. Ostane teda na samotnom obvinenom, resp. každom obžalovanom bude, aby preukázal svoju nevinu. 

Voči občanom Slovenska sa už začal hon za extrémizmus a to najmä tých, ktorí nesúhlasia so súčasným politickým dianím. A má sa stupňovať!

Výstižne to vyjadril  20-ročný Dávid z okresu Čadca  po tom, čo ho odsúdili (Za nenávistný inzerát o likvidácii migrantov dostal mladík 3 ročný podmienečný trest s trojročným probačno-mediačným dohľadom  – uzavrel dohodu o vine a treste na Okresnom súde v Žiline 2016): „Odsúdili ma za to, že som si robil srandu. Ale aby som na súde videl už aj niekoho za Váhostav, kto nezaplatil doteraz 85 percentám živnostníkov, ktorí si už siahli na život, alebo za predražené CT…, tak ľudí za to zodpovedných nesúdi nikto.“

Prvé politické odsúdenie  za svoj názor na facebooku si vypočul Rudolf Steigauf  (člen mimoparlamentnej strany SĽS) z Revúcej na Krajskom súde v Banskej Bystrici 1. februára 2017. Taktiež odišiel zo súdu s podmienečným trestom na 2 roky, s odkladom na 5 rokov za napísanie návrhov zmien zákonov najmä z dôvodov dlhodobého neriešenia problémov cigánskeho etnika na Slovensku, ktoré súd považoval za extrémizmus. Iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO prostredníctvom právnikov Mgr Roman Ruhig a JUDr.Adriana Krajníková sa snažili hájiť obvineného „SLOBODU PREJAVU“, ktorému bol najprv vymeraný trest odňatia slobody na 40 mesiacov nepodmienečne, teda natvrdo do basy Okresným súdom v Revúcej.

Po zriadení novej špeciálnej jednotky 1.februára 2017 na “Terorizmus a Extrémizmus  Policajným prezídiom” 03.02.2017 už pravdepodobne traja policajti z tejto jednotky v civile hľadali uznávaného slovenského historika, kňaza Milana Ďuricu riaditeľa Ústavu dejín kresťanstva kňaza dp. J. Košiara a to pravdepodobne v súvislosti s vydaním kalendára k príležitosti 70. výročia justičnej vraždy prezidenta SR Dr. Jozefa Tisa, ktorý vydal práve Ústavu dejín kresťanstva. 

Pozrite, kto je historik Prof. Dr. Milan Stanislav Ďurica  – TU!

Toto správanie polície, ktoré má znaky zastrašovania, podobne ako to robila ŠTB za minulého režimu, alebo za tretej nemeckej ríše gestapo pobúrilo občanov, vlastencov i viaceré inštitúcie napríklad aj Maticu Slovenska.  „Vo verejnosti vznikajú oprávnené otázky, či to má znamenať, že vydávanie historických prameňov, smerujúcich k objasňovaniu slovenských dejín a ich nikým neusmerňovaná interpretácia je prejavom extrémizmu? Či my, Slováci, sme na rozdiel od ostatných civilizovaných národov Európy povinní sústavne sa bičovať svojimi dejinami? Či nesmieme dospieť a pravdivo uzavrieť svoju minulosť, ako predpoklad slobodnej budúcnosti?Sme presvedčení, že konečne musíme začať hľadať cestu k sebe a nie od seba ako dediči SNP, ale i marca 1939, lebo obe tieto udalosti úzko súvisia a naša prítomnosť je aj ich výsledkom. Máme len jeden dom, Slovensko a v ňom by sme mali všetci žiť svorne a spokojne, a spoločne si projektovať svoju budúcnosť. Ak sme my, Slováci rovnakí, ako všetci normálni Európania, dovoľte nám nezakrývať si oči pred ničím a nikým z vlastnej minulosti! Dovoľte nám poučiť sa zo všetkých svojich prežitých dejov, zo svojich víťazstiev i pádov. Aby sme sa niektorým vyhli a v iných pokračovali.“

Iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO odsudzuje takéto praktiky na svojich občanoch len preto, že sme roduverní  Slováci. My budeme a chceme hájiť záujmy občanov Slovenska. Budeme stáť za každým, koho budete šikanovať, perzekvovať a budeme bojovať za naše slobody, ktoré sú nám priznané  prirodzeným právom a ľudskými právami vrátane slobody prejavu. Vy nám nedokážete vziať naše kultúrne a tradičné hodnoty Slovenska, ako ani poprieť právo poznať našu skutočnú históriu.  

Odkazujeme Vám páni vo vláde a v parlamente, represiou vlastných občanov nič nedokážete!

Je čas na konštruktívny dialóg a konfrontáciu demokratickými spôsobmi a nie vyhladzovanie slovenského národa a jeho trestanie, len za to že milujeme Slovensko.