Mons. ThDr. Jozef Tiso – kňaz a prezident. Vedecká konferencia- seminár v Nitre.

Mons. ThDr. Jozef Tiso – kňaz a prezident. Vedecká konferencia- seminár v Nitre.

Biskupský úrad v Nitre a Katedra dejín RKCMBF UK pri príležitosti 70. výročia popravy Jozefa Tisa, prvého slovenského prezidenta zorganizovali  utorok 25. apríla 2017 na pôde Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre vedecký seminár na tému Mons. ThDr. Jozef Tiso – kňaz a prezident.

Video-reportáž TU! 

Účelom tohto akademického podujatia bolo prispieť k vedeckej diskusii o historickej téme, ktorá je v mnohom ohľade doposiaľ verejne zamlčovaná. Prednášajúci sa  opierali o historický výskumu, a sústredili sa osobitne na jeho kňazskú dimenziu.

Prednášajúcimi boli Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD. rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, J. E. Mons. Viliam Judák nitriansky diecézny biskup, Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec slovenská historička, vatikanistka a autorka dvoch stoviek vedeckých publikácií, ThDr. Gabriel Brendza PhD. učiteľ patrológie, cirkevných dejín, JUDr. Michal Malatinský, PhD. právny historik, PhDr. Martin Lacko, PhD. historik,  sa zamerali na Tisove vnímanie dobových spoločenských problémov, židovskej otázky a sociálnej problematiky a na vzťah cirkevnej autority ku kňazovi a prezidentovi Jozefovi Tisovi.

Prezentované boli zistenia nových vedeckých výskumov ako aj doteraz známe skutočnosti. Príspevky, ktoré pre krátkosť času odzneli iba v stručnej podobe, budú v plnom znení publikované v pripravovanom vedeckom zborníku. Bohatá účasť dokázala nielen potrebu, ale aj záujem širokej akademickej i neakademickej verejnosti o podujatia podobnej tematiky.

Súvisiace články:

Pri príležitosti 70. výročia úmrtia Mons. ThDr. Jozefa Tisu, sa uskutočnil vedecký seminár na pôde biskupského úradu v Nitre, katedry cirkevných dejín RKCMBF UK. – TU!

POZVÁNKA NA 70. JUBILEJNY ROK Mons.ThDr. JOZEFA TISU– TU!

Prestaňme sa brániť za to, že sme sa ako Slováci narodili, prestaňme byť občanmi druhej triedy iba preto, že nám matka slovenskú pieseň spievala pri našej kolíske – TU!

Národ a Slovenská vlasť – potláčanie Slovenskej identity pri Pietnej spomienke za „Prvého Slovenského prezidenta Dr. J. Tisa“ -TU!