Hrozí na Slovensku nebezpečný precedens !?

Hrozí na Slovensku nebezpečný precedens !?

Slovensko sa v súčasnom období začína zmietať v závažných problémoch, kde sloboda prejavu, ako základné ľudské právo, ktoré sa zaručuje ( čl. 26 ods.1 Ústava SR – „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené“), sa ide trestať nepodmienečnými trestami odňatia slobody jednotlivcom a skupinám, ktorým sa dáva nálepka extrémista. Prvým takýmto závažným prípadom na Slovensku je Rudolf Steigauf z Revúcej, kde ho trestný súd odsúdil na 40 mesiacov nepodmienečne k trestu odňatia slobody pre pokračujúci zločin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr. zákona a prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a/ Tr. zákona na hlavnom pojednávaní konanom dňa 5. októbra 2016 a podľa § 48 ods. 2 písm. a/ Tr. zákona pre výkon trestu odňatia slobody ho zaraďuje do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Podľa trestného zákona § 140 a) trestné činy extrémizmu sú § 421, § 422, § 422b, § 422c, § 422d, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, a novým ustanovením od. 01.01.2017 Apartheid a diskriminácia skupiny osôb § 424a. Proti rozsudku podal obvinený R. Steigauf odvolanie proti všetkým výrokom priamo na pojednávaní, kde ho súd uznal vinným. Tým sa rozsudok nestal právoplatným a bude sa rozhodovať o jeho vine alebo nevine pred odvolacím Krajským súdom v Banskej Bystrici 01. február 2017 o 09:20 hod.

Ide o nebezpečný precedens v slovenskej justícii, ktorý môže ovplyvniť budúcnosť  odňatia ľudských práv na slobodu prejavu občanom Slovenskej republiky.  Precedensom je predchádzajúce súdne rozhodnutie v obdobnej veci a takéto rozhodnutie nadobúda všeobecnú záväznosť pre ďalšie prípady. Čiže sa vlastne individuálny právny akt (napríklad rozsudok), ktorým sa rieši konkrétny prípad, stáva normatívnym právnym aktom všeobecne záväzným pre rozhodovanie rovnakých prípadov v budúcnosti. Zabezpečuje sa tým právna istota, že v takom istom prípade musí súd postupovať rovnako, ako je uvedené v precedense. U nás nie sú rozhodnutia súdov (judikáty) de iure všeobecne právne záväzné, zaväzujú len v konkrétnom spore. Najvyšší súd Slovenskej republiky však dbá o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vlastnou rozhodovacou činnosťou tým, že prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zverejňuje právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Tieto uverejnené rozhodnutia však majú pre rozhodovanie súdov len odporúčací charakter, keďže sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, niektorými medzinárodnými zmluvami a zákonom. Ale pozor! Súčasné obdobie ako môžeme vnímať už justícia nie je tak nezávislou, ako by sa mohlo zdať, ale je mnohokrát vládnúcou mocou ovplyvňovaná, ako sa má v niektorých súdnych prípadoch, v súdnych konaniach  rozhodovať, aby vládna moc mohla marketingovým spôsobom (cez oligarchiu médií) dokázať občanom, že oni sú tí, ktorí sa starajú o poriadok v našej spoločnosti. Pravda je iná! Práve politická moc vytvorí trestanie prostredníctvom trestného zákona  alebo aj iných priestupkových zákonov a hurá vytvoriť si obetného baránka, ktorého odsúdia a potom spustia lavínu na jednom precedense odsudzovania viacerých nepohodlných kritikov moci, že páchajú trestnú činnosť. Takýchto prípadov v našej spoločnosti je mnoho a bežní občania, ktorí nepoznajú zákulisie ešte im aj tlieskajú, že zavreli toho, alebo oného za zločin či prečin. Aj tento prípad je niečím obdobným. Politická moc potrebuje obetného baránka a ak sa im to podarí, je viac ako pravdepodobné, že každý kritik čohokoľvek, ak povie svoj názor a prejaví ho verejne, bude odstránený za štyri múry, aby ho umlčali.

V zásade budúcnosť na Slovensku je na všetkých nás jednotlivcov a celej spoločnosti v hesle „Jeden za všetkých a všetci za jedného“, kde začneme konečne chrániť  naše ľudské slobody,  ako aj slobodu prejavu, ktorú nám má garantovať „Dohovor o ľudských právach, Ústava SR“ alebo iná právna norma, alebo  budeme ľahostajní k tomu čo sa vôkol nás deje a budeme umlčaní.  Je len na nás  už dnes  roztrieštenej spoločnosti, či budeme žiť v strachu mlčky, že nás sa to netýka a keď sa aj nás jednotlivcov  to začne priamo a bezprostredne týkať, zostaneme sami ako kôl v plote a budeme sa čudovať, že nám nik nepomáha.  Heslo „Verní sebe a svorne napred“  nemôže sa stať minulosťou, ale je čas ho pozdvihnúť v Slovenskom národe na vyššiu métu pre záchranu slovenského národa, Slovákov a právneho, demokratického, zvrchovaného štátu. Ak chcem dosiahnuť skutočnú slobodu a „SPRAVODLIVÉ NOVÉ SLOVENSKO“ je dôležité, aby sa občania zjednotili „SPOLOČNE ZA SLOVENSKO“!

Veď ĽUDSKÉ PRÁVA“ sú základným pilierom demokratického právneho štátu v ktorom sa musia garantovať občianske práva, právo na život, právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, právo na osobnú slobodu a zákaz nútených prác a služieb, právo na ochranu ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, právo na súkromie, právo na vlastníctvo, právo na nedotknuteľnosť obydlia, právo na listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a na ochranu osobných údajov, sloboda pohybu a pobytu, sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, právo na spravodlivý proces,  sloboda prejavu, právo na informácie, petičné právo, zhromaždovacie právo, združovacie právo. Ľudské práva sú zaručené, neodňateľné, neodcudziteľné, nezrušiteľné a nepremlčateľné oprávnenia, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia až po smrť (Nie je prípustná žiadna diskriminácia!).

Súvisiace články:

Talent odsúdiť slobodu!? Koniec slobody prejavu a vyjadrovať svoje názory na Slovensku!?TU

Za slobodu slova perzekúcia. Za 40 zdieľaní statusu na Facebooku odsúdenie na 40 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne. TU

HLAVNE SPRÁVY – Sloboda slova alebo extrémizmus? TU

HLAVNE SPRÁVY – Rudolf Steigauf odsúdený na 40 mesiacov nepodmienečne za vyjadrenia na facebooku TU

HLAVNE SPRÁVY – Sloboda slova alebo extrémizmus? Reakcie poslancov na rozsudok 40 mesiacov nepodmienečne za statusy na Facebooku. TU

Hlavné správy – Boj proti „pravicovému“ extrémizmu v EÚ a jeden slovenský rozsudok TU

Hlavné správy sa opýtali na názor právnika Romana Ruhiga k rozsudku 40 mesiacov nepodmienečne pre Rudolfa Steigaufa viackrát nazvaného Rudolfom Schusterom TU