Extrémizmus na extrémizmus. Ministerka Lucia Žitňanská porazila aj Kim Čong-una zo Severnej Kórei!

Extrémizmus na extrémizmus. Ministerka Lucia Žitňanská porazila aj Kim Čong-una zo Severnej Kórei!

14859330_284304548636466_1102438581_oKórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR), alebo nazývaná ako Severná Kórea je formálne koncipovaná ako demokratický multi-stranícky systém. Niečo podobné je aj na Slovensku, kde formálne hovoríme, že sme demokratický, zvrchovaný a právny štát. Zvrchovaný už dávno nie sme, nakoľko sme odovzdali svoju zvrchovanosť medzinárodným inštitúciám, alebo inak povedané organizáciám ako je Európska únia (EÚ) alebo Severoatlantická aliancia NATO. Právny  štát sme ani nikdy neboli nakoľko právna istota, ochrana občana a vymožiteľnosť práva je len v oblakoch a v dlhotrvajúcich sporových agendách na súdoch. Vytvorili sme Špeciálny trestný súd, ktorý ovplyvňuje vládnúca garnitúra. Vládna moc ovplyvňuje súdnu moc, čím sa Slovensko odklonilo od demokratického princípu troj-zložkového riadenia štátu  t. j. zákonodarnej, vládnej a súdnej moci. Nezávislosť týchto orgánov je dnes len utópiu.

Veľa krát počúvame slová na Severnú Kóreu, že nerešpektuje ľudské práva, nepohodlných odstraňuje tými najprísnejšími trestami. Presne to presadila dnes v NR SR Ministerka už len v úvodzovkách „Spravodlivosti“ Lucia Žitňanská a to presadením zákona, kde každý Slovák, ktorý bude hájiť záujmy majority Slovenského národa, bude postihovaný za extrémizmus a bude musieť dokázať, že nie je extrémista.

Kam sa Slovensko posunulo týmto zákonom a súdením ľudí za názor pred špeciálnym súdom?

Ocitáme sa v diktátorskej krajine a predbiehame toľko kritizovaný systém KĽDR, alebo sme sa vrátili do roku 1934, kedy boli v Tretej ríši zavedené podobné súdy a prokuratúry, ktoré súdili všetkých, čo sa akýmkoľvek spôsobom vyjadrovali proti vtedajšiemu politickému zriadeniu a vládnej moci?

Dnes prijaté zmeny trestného zákona a trestného poriadku menia základný princíp v trestnom práve a to je zásada, že štát dokazuje občanovi vinu, teda dôkazné bremeno je na štáte a nie na občanovi. Toto nebolo ani za socializmu. Aj tam dôkazné bremeno spočívalo vždy na štáte!

trestne-pravoNovela zákona/zákonov obsahuje – Trestné činy extrémizmu, ktoré bude možné odhaľovať aj pomocou policajných agentov a odpočúvania. Zároveň bude medzi trestné činy extrémizmu zaraďovať aj trestný čin popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov.

Súčasne sa modifikuje aplikačná definícia extrémistického materiálu,  negatívnym vymedzením a ústupu od pôvodnej dikcie, ktorá od orgánov činných v trestnom konaní v rámci kvalifikácie vyžadovala dokazovanie úmyslu podnecovať nenávisť, násilie a ďalšie nežiadúce javy.

Na ľahšie pochopenie podľa nového znenia už orgány v trestnom konaní nebudú musieť dokazovať prechovávanie extrémistického materiálu, teda že občan prechovával extrémistický materiál s úmyslom podnecovať nenávisť alebo  násilie. Bude stačiť, ak tento materiál nájdu orgány činné v trestnom konaní u občana a nepreukáže, že ho má za účelom vzdelávacích, alebo výskumných aktivít, teda len za legálnym účelom. Občan teda bude musieť dokazovať, že ich mal na legálne účely, teda on musí preukazovať svoju nevinu a to všetko pred politicky riadenou “Špeciálnou  prokuratúrou”  a politickým “Špeciálnym súdom”.

Takýto zákon sa prieči všeobecnej teórii trestného práva, predstavuje absolútnu nehoráznosť, popretie osobných práv občanov, ako aj slobodu slova  garantovanú v Ústave SR Čl.26 ods.2 „Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.“ Súčasná moc absolútne popiera Ústavu SR, Dohovor o ľudských právach, zásadu „ultima ratio“.

Ul­ti­ma ra­tio spočíva v povinnosti zákonodarcu dať pred­nosť pri­ja­tiu net­res­tných opat­re­ní práv­nej aj nep­ráv­nej po­va­hy pred kri­mi­na­li­zá­ciou a tak­tiež v po­vin­nos­ti sú­dov a or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní dať pred­nosť up­lat­ňo­va­niu zod­po­ved­nos­ti pod­ľa net­res­tnej práv­nej nor­my pred pos­ti­hom pá­cha­te­ľa po­mo­cou no­riem tres­tné­ho prá­va.   Súčasnej moci nič nehovorí ani to, že prijatý zákon porušuje Ústavu SR a to konkrétne čl. 50, ods. 2 prezumpcia neviny Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.“

Právna norma zavádza aj novú skutkovú podstatu trestného činu apartheidu. V rámci medzinárodného trestného práva je vnímaný ako zločin proti ľudskosti. Ide o konanie jednotlivca, ktorý sa snaží zachovať režim charakteristický útlakom a nadvládou jednej rasovej skupiny nad druhou. Novela spresňuje klasifikáciu rasovo motivovaného trestného činu, kde už nebude nevyhnutná iba skutočná, ale aj domnelá príslušnosť poškodeného k niektorej rase či pôvodu. Ministerka napokon deklarovala, že sa rozšíri sústava znaleckých odborov a odvetví aj o osobitný odbor pre oblasť extrémizmu. Samotný pojem extrémizmus, zostal však naďalej nepomenovaný t. j. bez presnej definície a špecifikácie. Tým sa otvárajú dvere na umlčanie všetkých občanov SR, ktorí nesúhlasia so systémom, ktorý vládna garnitúra zavádza. Za takýto zákon dnes zahlasovali všetci poslanci strany SMER, SNS, Most-Híd a SaS a Matovičovci sa farizejsky zdržali hlasovania.

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKOSPOLOČNE ZA SLOVENSKO ostro protestujeme proti prijímaniu zákonov, ktoré popierajú slobodu prejavu občanov a kriminalizájú  ľudí len pre ich názor!

Naším cieľom je  spojiť Slovenský národ, slovenských občanov,  za ich práva, zvrchovanosť, slobodu, spravodlivosť, rovnosť, bezpečnosť, lepšiu životnú úroveň občanov Slovenska, odstrániť neprimerané sociálne rozdiely a vykonávať všetku činnosť na zachovanie mieru, bezpečnosť slovenského občana a slovenskej rodiny, priblížiť sa k skutočnej demokracii vlády ľudu a budovanie skutočného právneho štátu s vymožiteľnosťou práva každého občana.

Foto zdroj: http://www.tahkimhukuk.net/tahkimhukuk-ceza-hukuku.html