Clevelandská a Pittsburská dohoda z USA mali formovať prvú ČSR (1)

Clevelandská a Pittsburská dohoda z USA mali formovať prvú ČSR (1)

Národnooslobodzovací boj Slovákov v USA za vlastný národ počas trvania prvej svetovej vojny v Európe sa spájal so snahami v Amerike  žijúcich Čechov. Obidva národy sa snažili formulovať ciele tohto boja, pričom  ich prvým dôležitým spoločným prejavom bol podpis Clevelandskej dohody predstaviteľmi Slovenskej ligy a Českého národného združenia, vrcholnej organizácie amerických Čechov, na spoločných rokovaniach 22. a 23.októbra 1915. Za Slovákov ju podpísali Albert Mamatej, predseda Slovenskej ligy a tajomník Ivan Daxner.

 

Dohoda vytýčila program samostatnosti krajín českých a Slovenska. Spojenie týchto národov sa malo uskutočniť formou federatívneho zväzku dvoch štátov s úplnou autonómiou Slovenska, ktorá pre Slovensko zahŕňala zriadenie vlastného snemu, vlastnú štátnu správu so štátnym jazykom slovenským. Tento štát mal byť demokratický, so všeobecným a priamym volebným právom s tajným hlasovaním.

Dohoda taktiež uľahčila Českému komitétu zahraničnému, ktorý sa vo februári 1916 pretvoril na Československú národnú radu, zverejniť prvé vyhlásenie o boji proti Rakúsku-Uhorsku a za samostatný česko-slovenský štát.

V máji 1918 sa dejiny posunuli k významným poradám T. G .Masaryka, predsedu Československej národnej rady, s predstaviteľmi amerických Slovákov o spoločných veciach Čechov a Slovákov v očakávanom budúcom štáte. Po verejnom zhromaždení v Pittsburgu 30. mája 1918 bol zostavený a podpísaný dokument nazvaný Pittsburská dohoda, ktorá spresnila spojenie Čechov a Slovákov v budúcom samostatnom štáte, a ktorú podpísali predstavitelia Slovenskej ligy, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov.

Táto dohoda však znamenala výrazný ústup z pozícií naformulovaných v Clevelandskej dohode. Tento dohovor sa už vyhýbal používaniu termínov slovenský národ a český národ, hovorilo sa v ňom len o Čechoch a Slovákoch. Ďalej sa už nehovorilo o federatívnom zväzku budúceho štátu a formulácia o autonómii Slovenska sa výslovne neuvádza, len sa hovorí, že „Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy. Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živote vôbec.“

Pittsburská dohoda tak znamená v porovnaní s Clevelandskou dohodou ústupok amerických Slovákov voči masarykovskému čechoslovakizmu. Teda nový štát sa mal budovať na princípe unitarizmu. Táto dohoda však mala len politický význam, nie právny, pretože o budúcej podobe a forme československého štátu mohli rozhodnúť len ústavné orgány nového štátu. Originál tejto zmluvy priniesli signatári na Slovensko až 5.júna 1938 pri príležitosti manifestácie za autonómiu Slovenska v Bratislave.