Činnosť

Cieľom a motiváciou našej činnosti je „SPRAVODLIVÉ NOVÉ SLOVENSKO“ pre všetkých občanov Slovenska. Naša svetlejšia budúcnosť  je najmä na motivácii  slovenského ľudu a občanov  v spojení všetkého dobra v prospech slovenskej spoločnosti.  Motivácia zdôrazňuje nenahraditeľnosť kladného postoja k učeniu vyjadreného vlastnou vôľou a aktívnym záujmom.  SPOLOČNE ZA SLOVENSKO chceme svojou činnosťou prispieť k naplneniu potrieb  slovenskej spoločnosti, občana a to najmä zabezpečenia fyziologických potrieb človeka (obživa, aktívny a pasívny odpočinok, ochrana zdravia), bezpečia a ochrany jednotlivca vrátane celej spoločnosti, potrebu konanie v spolupatričnosti (priateľstvo a spolupráca), uznania (pocit vlastnej hodnoty), sebarealizáciu a sebavyjadrenia (uplatnenie vlastných schopností, zručností, tvorivosti, intelektuálnych, estetických i morálnych predstáv), potrebu vzdelávania (všeobecné, etické, technické, vedecké, kultúrne, historické a iné), potrebu ochrany a zabezpečenie kvality nášho životného prostredia.

Iniciatíva SPOLOČNE ZA SLOVENSKO svojimi aktivitami organizuje a zapája sa do  spoločensko-kultúrnych podujatí. Našim posolstvom je rozvíjať, hájiť vlastnú Slovenskú identitu. Byť Slovákom, je zároveň aj byť hrdým vlastencom a cnosťou každého z nás. V tomto duchu podporujeme národné povedomie, kultúru a tradície, ktoré nám zachovali naši predkovia. Naším posolstvom je šíriť Slovenskú kultúru a tradície  naším pokoleniam u nás doma a v zahraničí.

Pripravujeme, organizujeme, podporujeme odborné semináre a diskusie, výchovnovzdelávacie programy v celospoločenskej oblasti, ktoré majú zlepšiť životnú, hospodársku, bezpečnostnú, právnu a vzdelanostnú úroveň Slovákov.  Na našich stránkach prinášame správy bez cenzúry z politického a kultúrneho diania u nás doma aj vo svete. Môžete si na nich vypočuť rôzne audio diskusie na  odborné témy. Taktiež môžete vidieť dokumentárne filmy, video dianie z udalosti, o ktorých mainstreamove média neinformujú širšiu verejnosť.

Organizujeme spoločne s ďalšími subjektmi (ktorí majú rovnaký cieľ) rôzne verejne  podujatia s naplnením cieľov mierovej politiky „SPOLOČNE SLOVENSKO ZA MIER“ vrátane podujatí zameraných na ochranu a bezpečnosť Slovenska a pre zachovanie kultúrnych a tradičných hodnôt Slovákov.

Naším cieľom je zjednocovanie, združovanie občanov a organizovanie spojenia ľudovo orientovaných politických subjektov, ktoré majú spoločné programové ciele v prospech väčšinového obyvateľstva  za SPRAVODLIVÉ NOVÉ SLOVENSKO.

Pomáhame (bezodplatne) v právno-poradenskej činnosti v oblasti ľudských práv, právnu pomoc a ochranu spotrebiteľa, právnu pomoc a ochranu všetkým  subjektom o ktorých rozhodujú orgány štátnej, verejnej správy a samosprávy svojimi rozhodnutiami (správnymi aktmi) nerešpektujúc práva a právom chránené záujmy súkromnoprávnych subjektov. Naši členovia, sympatizanti vyštudovaní v odbore právo nezištne pomáhajú (zastupujú záujmy občanov) po celom Slovensku s cieľom chrániť záujmy fyzických a právnických osôb (súkromnoprávne subjekty – malých a stredných podnikateľov) pred orgánmi štátnej a verejnej správy, v záujme  ochrany práv a právom chránených záujmov bežných ľudí, ktorí nemajú dostatočné právne vzdelanie a právne povedomie.

Pomáhame (bezodplatne) v ekonomicko-hospodárskej oblasti, poradenstvo vo  vytváraní, fungovaní a podpore rodinných podnikov – podnikateľských činností smerujúce k zabezpečeniu obživy slovenských rodín.

Podporujeme rozvoj slovenskej vedy a techniky, vývoj  a myšlienky vedcov a výskumníkov.   Pomáhame uviesť do praxe rozvojové a vývojové myšlienky, ktoré môžu priniesť osoh pre našu spoločnosť.

Podporujeme zahraničných Slovákov, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí v súdržnosti a budovaní slovenských spolkov, ktoré pozitívne šíria a reprezentujú kultúrnu a tradičnú identitu Slovákov.

Celá naša činnosť sa nedá opísať len krátkym textom a preto ak máte záujem pridajte sa k  iniciatíve SPOLOČNE ZA SLOVENSKO budovať SPRAVODLIVÉ NOVÉ SLOVENSKO. Veríme, že spoločne dosiahneme zjednotenie slovenských občanov za lepšiu budúcnosť pre naše rodiny. Veď nadarmo sa nehovorí, že v jednote a v svornosti  je sila a ak sme svorní, tak nás nik neporazí. Veríme, že v každom z nás koluje Slovenská krv, ktorá nás spája a motivuje v budovaní skutočného právneho, spravodlivého, slobodného, zvrchovaného, demokratického a mierového Slovenska.

Je na čase, aby si aj Slováci zaslúžili lepšiu životnú úroveň, lepšiu budúcnosť, právne istoty a odstránili sa neprimerané sociálne rozdiely. Je len na nás, aby sme začali aktívne konať  a vyvinuli všetku potrebnú činnosť na vyrovnanie regionálnych rozdielov, mohli žiť zdravo v zdravom životnom prostredí. Spoločným úsilím dosiahneme vlastnú sebestačnosť a obživu, ktorá je nevyhnutná pre naše prežitie.  Len my občania SPOLOČNE ZA SLOVENSKO  svorne napred môžeme spoločnými silami chrániť vlastnú vlasť a  bezpečnosť slovenského občana a slovenskej rodiny. V našom spoločnom zjednotení môžeme začať budovať a približovať sa  k skutočným demokratickým princípom slovenskej spoločnosti a viesť našu spoločnosť k právnemu štátu s vymožiteľnosťou práva každého občana.